skip to Main Content

Exponáty

Název exponátu: Odrůda máku setého ozimého Olaf

Název pěstitele: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Adresa pěstitele: Hamerská 698, Zubří, 756 54, ČR

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Olaf je historický první registrovanou odrůdou ozimého máku vyšlechtěnou v České republice.
Jedná se o modrosemennou, sytě fialově kvetoucí odrůdu, která byla registrována v roce 2023, po dvouletém registračním zkoušení s průměrem 2,04 t/ha (maloparcelní pokusy ÚKSÚP). Jako ozimá odrůda máku tvoří mohutnou, přisedlou listovou růžici a v této fázi přezimovává. Jarní máky seté na podzim mají růžici rozvolněnější a v předjaří přecházejí rychleji do prodlužovacího růstu, čímž výrazně klesá jejich zimovzdornost. Agrobiologické vlastnosti odrůdy Olaf (pokusy ÚKSÚP): vegetační doba 312 dní (sklizeň obvykle v půlce července); vysoká zimovzdornost (průměrné přežití 93 %); rostliny vyšší (122 cm) s velmi dobrou odolností polehání (8,5); dobrým zdravotním stavem (helmintosporióza 7,2; plíseň maková 6,7); minimálním výskytem hleďáků (0,3 %) a nízkým obsah morfinu v makovině (0,38 %).

 

Výhody ozimého máku:

– podstatně dřívější sklizeň (oproti máku jarnímu o cca 2 týdny až měsíc) a s tím spojené dřívější uvolnění pozemku, snížení rizika poškození letními bouřkami, komodita dříve na čističkách a trhu;
– okamžité zahájení jarní vegetace: není nutno vyčkávat, až půdní podmínky dovolí mechanizaci zahájit jarní přípravu půdy;
– omezení rizika jarních přísušků: mák ozimý má na jaře již dostatečně vyvinutý kořenový systém;
– nevyžaduje insekticidní moření: po zákazu přípravků ze skupiny neonikotinoidů nebude od příštího roku povoleno insekticidní moření osiva máku, a to ani na výjimku (doposud Cruiser OSR); vzcházející porosty z jarního výsevu bude problematické chránit před krytonoscem kořenovým;
– výsev v období mezi výsevem hlavních ozimých plodin (řepka, pšenice): zjednodušení organizace práce spojené se zakládáním porostů ozimů;
– v případě nutnosti zrušení špatně vzešlého nebo problematicky přezimovaného ozimého máku můžeme na stejném pozemku založit porost máku jarního;
– pokryv půdy od srpna do července: z hlediska antierozního působení vhodnější než mák jarní.

Pro sklizeň v roce 2023 byly založeny dva množitelské porosty (celkem 11 ha), certifikované osivo tak bude zajištěno pro zásev v roce 2023. Osivo je praktickým pěstitelům nabízeno prostřednictvím osivářských firem. Informace k pěstování ozimého máku a odrůdě Olaf byly pěstitelské veřejnosti poskytovány prostřednictvím řady článků v odborných periodicích a byly uspořádány dva semináře „Nebojme se ozimého máku“ s celkovou účastí 110 účastníků.

Název exponátu: KVETOUCÍ RÁJ = PESTRÁ SMĚS PRO OPYLOVAČE

Název pěstitele: PRO SEEDS s.r.o.

Adresa pěstitele: Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod, 580 01, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas+

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

KVETOUCÍ RÁJ = Pestrá směs pro opylovače.
Česká směs osiv pro včely medonosné a samotářky, pro čmeláky i motýly!
Účelem je nabídnout kvalitní a cenově dostupnou směs sestavenou převážně ze zdrojů českých plodin a odrůd. Cílem je připravit směs se zastoupením druhů, které postupně nakvétají a zajišťují dlouhodobou a plnohodnotnou pastvu nejen pro včely medonosné, ale i pro včely samotářky, pro čmeláky a motýly i další hmyz. Zároveň druhy zastoupené ve směsi přispívají k větší biodiverzitě v krajině, mohou být i úkrytem pro drobnou zvěř a ptactvo. Směs je navržena tak, aby při správné péči vydržela na stanovišti 2-3 roky.

Složení směsi: lnička setá, svazenka vratičolistá, pohanka setá, řeřicha setá, komonice bílá, jetel šípovitý, jetel alexandrijský, jetel nachový (inkarnát).

Ve směsi jsou druhy jetelovin, které fixují vzdušný dusík a dokáží tak směs přirozeně vyživovat, pohanka zase dobře využívá z půdy fosfor. Zároveň brukvovité druhy (lnička a řeřicha) dobře prokoření půdu, stejně jako svazenka, která vytváří velice dobrou, drobtovitou strukturu půdy. Tím přispívá směs i k lepšímu hospodaření půdy s vodou a omezuje erozi. Přispívá rovněž k obohacení půdy o organickou hmotu.

Z hlediska tématického zaměření bychom KVETOUCÍ RÁJ rádi uplatnili v oblasti: životní prostředí v zemědělství a jeho ochrana.
Směs jsme poprvé uvedli na trh v roce 2022, nabízíme balení 1 kg, což je vhodné i pro malopěstitele a drobné chovatele včel. Ale spolupracujeme i se zemědělskými podniky, které zajímá životní prostředí a chtějí přispívat k větší pestrosti v krajině a ochraně opylovačů. Například společnost ZBIROŽSKÁ a.s., Zbiroh.

Dále zásobujeme i některé prodejny včelařských potřeb, např. APISO s.r.o., pobočka Mělník. Dodáváme směs i pro Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. v Nasavrkách. Dokonce 100 kg směsi jsme prodali i do zahraničí, konkrétně společnosti Vreeken’s Zaden do Nizozemí.

Celkově ročně prodáme přibližně 400 – 500 kg směsi a díky větší osvětě a propagaci bychom chtěli prodej minimálně zdvojnásobit.

Na jaře 2023 jsme připravili i malý E-shop na našich stránkách www.proseeds.cz a www.zelene-hnojeni.cz kde zájemci mohou velice rychle objednat a získat směs.

Název exponátu: Svazenka zvonkovitá cv. ELIZABETA

Název pěstitele: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Adresa pěstitele: Zahradní 400/1, Troubsko, 664 41, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Svazenka zvonkovitá cv. Elizabeta je jednoletá rostlina, dorůstající do výšky 30 cm, která byla vyšlechtěna z materiálu pocházejícího z botanické zahrady metodou negativního výběru.

Jedná se o nenáročnou plodinu s poměrně rychlým jarním růstem a vývojem. Květenstvím je vijan s několika zvonkovitými květy. Koruna je nálevkovitá jasně modré až fialové barvy. Rostliny začínají kvést velmi brzy, kvete raněji než svazenka vratičolistá, kvetení trvá 4 až 6 týdnů.

Pro svou krátkou vegetační dobu ji lze využít jako komponentu do směsí s již známými druhy a odrůdami svazenek. Hlavním benefitem je prodloužení disponibilního potravy pro opylovače. Je nenáročná na půdu, dobře snáší přísušek i vyšší polohy. Lze ji využít i jako meziplodinu s letním výsevem v srpnu. Netrpí výskytem významnějších chorob či škůdců.

Název exponátu: Odrůda prosa Rubikon

Název pěstitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Adresa pěstitele: Drnovská 507/73, Praha 6, 161 06, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Proso seté (Panicum miliaceum L.) patří po pšenici a ječmeni k nejstarším obilninám světa. Proso se pěstovalo už před více než S 000 lety, ovšem historie původu této plodiny nebyla doposud objasněna. V době bronzové se stala na našem území, stejně jako v dalších částech Evropy, významnou plodinou. V současné době je zvýšená poptávka po plodinách, které v zrnu neobsahují lepek. Také se zvyšuje poptávka po české produkci. Většina prosa (jáhel), která se v ČR prodává, však pochází z dovozu a to zejména z Číny, Ruska apod.

Proso seté je teplomilnou plodinou s krátkou vegetační dobou 90-110 dní, která se v ČR pěstuje pouze jako jařina. Proso seté je plodina C4 fotosyntézy a je považována za plodinu s nízkým transpiračním koeficientem a s vysokou odolností k extrémně vysokým teplotám. Je to plodina vhodná do aridních a semiaridních oblastí. Plodem jsou drobné pluchaté obilky dosahující HTS 5-6(8) g s obsahem bílkovin okolo 12 % a vyšším indexem esenciálních aminokyselin než má pšenice. Proso seté je také díky nízkému obsahu prolaminu vhodné pro bezlepkovou dietu.

Rok 2023 byl valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem prosa (IYM – lnternational Year of Millets) z cílem zvýšení povědomí o prosu, jeho specifikách v pěstování, možnostech využití a výhodách ze zemědělského a zdravotního hlediska. I když proso nepředstavuje v kontextu importu potravin do ČR zásadní položku, rozvoj pěstování prosa by také pozitivně přispěl k soběstačnosti České republiky v případech omezení možností importu ze zahraničí.

Odrůda RUBIKON je vyšlechtěná Ing. Dagmar Janovskou, Ph.O. a Ing. Petrou Hlásnou Čepkovou, Ph.O. ve VÚRV. Právně chráněna ÚKZÚZ v roce 2018. Rubikon je od sedmdesátých let minulého století teprve druhou původní českou odrůdou, která je právně chráněná a určená do podmínek ČR. Vyznačuje se kratší vegetační dobou, velkým červeným zrnem a velkou žlutou jáhlou. Je velmi výnosná. HTS se v průměru pohybuje přes 6 g. Jáhly obsahují vysoký obsah oleje s vyšším zastoupením nenasycených mastných kyselin. Odrůda se vyznačuje vyšším obsahem esenciálních aminokyselin (valinu, leucinu a methioninu) a také semi esenciálních aminoskyselin (arginin, histidin}. Z mastných kyselin mají majoritní zastoupení kyselina linolová, olejová a palmitová. Jáhly obsahují i vysoký podíl minerálních látek, hlavně Mn, Ca a Mg a vitamínů skupiny B. Odrůda je vhodná jak na potravinářské využití, tak i do směsí pro agroenvironmentální opatření jako jsou krmné biopásy podle§ 19 a osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté podle §20 nařízení vlády 80/2023, kde je proso povinnou složkou obou směsí. Volitelnou komponentou je proso také v osevní směsi v podopatření druhové bohaté pokrytí orné půdy podle§ 21 nařízení vlády 80/2023.

Odrůda je v nabídce firmy SEED SERVICE od roku 2020. Od roku 2019 bylo přihlášeno celkem 52,28 ha množitelských ploch této odrůdy. Předpokládáme, že v průběhu několika let množitelské plochy dosáhnou nejméně desetinásobek a odrůda se dostane na úroveň komerčně nejúspěšnějších odrůd prosa pěstovaných v ČR.

Šlechtitel a majitel odrůd: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. SEED SERVICE s.r.o. je držitelem výhradního licenčního zastoupení odrůdy.

Charakteristika exponátu

AKLEI je nová odrůda jednoletého jarního kmínu (Carum carvi L.) vyšlechtěná ve společnosti Agritec Plant Research s.r.o. jako výstup výzkumu a šlechtění technických plodin při využití programu MZe 3.d. „Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou..“ ( Šlechtitelské označení odrůdy ve státních zkouškách bylo Agmin). Odrůda AKLEI byla Národním odrůdovým úřadem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sidlem v Brně (ÚKZÚZ) registrována v roce 2022 se současným udělením ochranných šlechtitelských práv k této odrůdě na dalších 25 let.

AKLEI je raná až středně raná odrůda jednoletého kmínu kořenného určená pro jarní setí a pěstování k produkci nažek pro potravinářské využití. Rostliny kmínu jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda je středně odolná až odolná proti opadávání nažek a je středně odolná k napadení komplexem listových skvrnitostí. Vlivem kratší vegetační doby, než je u tradičního dvouletého kmínu, je možnost napadení živočišným škůdcem vlnovníkem kmínovým ojedinělá až vyloučená. Výnos nažek je středně vysoký až vysoký, v průměru let 2019-2021 byl výnos 1,25 t/ha. Obsah silic v nažkách je 2,92 %, z toho obsah Karvonu je standardní, průměrně 53,7 % v silici. Podle výsledků zkoušek ÚKZÚZ je odrůda AKLEI zřetelně odlišitelná od známých odrůd kmínu, je přiměřeně uniformní a je stálá ve svých podstatných znacích a vlastnostech.
Letos je nová odrůda AKLEI zaseta na množitelské ploše 1,1 hektaru pro získání osiva k dalšímu pěstování, které přispěje ke stabilizaci trhu s kmínem. Tato odrůda je velmi vhodná pro jarní setí a pěstování v jednoletých květnatých biopásech jako jedna z významných nektarodárných rostlin pro včely a jiný hmyz. Kmín AKLEI kvete začátkem července a příznivě tak prodlužuje období kvetení těchto rostlinných společenstev a přispívá k rozmanitosti druhů rostlin v přírodě.

Další údaje jsou uvedeny v přílohách Přihlášky:
1) Šlechtitelské osvědčení ÚKZÚZ z 21. 9. 2022, čj.: UKZUZ 173011/2022
2) Prohlášení o uvedení do zemědělské praxe
3) Výsledky ze zkoušek užitné hodnoty ze sklizně 2020 – ÚKZÚZ

Název exponátu: Odrůda bramboru Val Red

Název pěstitele: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Adresa pěstitele: Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, 580 01, ČR

ZK23_LogoZlatyKlas

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Ekonomické kvality
Biologické a nutriční hodnoty:
Brambory patří mezi základní potraviny, mají vysokou nutriční hodnotu. Obsahují látky kalorické (škrob, dusíkaté látky a tuk) a látky nekalorické. Mezi látky nekalorické patří látky pochutinové, které mohou mít vedle účinnosti na vůni a chuť i význam nutriční (cukry, minerální látky, organické kyseliny, aromatické látky, fenoly a glykosidy), a látky ostatní (polysacharidy mimo škrobu, vitaminy, enzymy a barviva). Brambory jsou významným zdrojem vitamínů (C, B1 – 6), minerálních látek (K, P, Mg, Ca, Fe, Zn), sacharidů (škrobu), antioxidantů, jsou přirozeně bezlepkové. Odrůda VAL RED Vhodným obsahem sušiny, nízkým obsahem redukujících cukrů splňují požadavky zpracovatelského průmyslu na surovinu pro výrobu lupínků.

Novost exponátu:
Odrůda brambor VAL RED, vyšlechtěná ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě, s.r.o., byla registrována ÚKZÚZ v Brně dle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, dne 21. 4. 2022. Odrůda VAL RED byla do zkoušek pro registraci zařazena v roce 2020 ve smyslu zákona o oběhu osiva a sadby, který v odst. 1 stanovuje i předpoklady pro registraci odrůdy. Provedenými zkouškami bylo zjištěno, že odrůda splnila veškeré předpoklady stanovené zákonem. Kód odrůdy je 2104598. Udržovací šlechtění odrůdy je zajištěno žadatelem.

Odolnost proti škodlivým činitelům:
Odrůda brambor VAL RED je náchylná k napadení virovými chorobami, méně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru. Je odolná háďátku bramborovému (Ro1) a rezistentní rakovině bramboru.

Srovnatelnost se světovou úrovní:
V České republice je dlouhodobě šlechtění brambor zaměřeno na kvalitu konzumu a suroviny pro zpracování. Obchodníci vyžadují od pěstitelů odrůdy s různými varnými typy s hladkou atraktivní slupkou hlíz, bez výskytu strupovitosti a dobrou reakcí na úpravu hlíz mytím. Odrůdy pro výrobce lupínků by měly splňovat požadavky zpracovatelů, tzn. specifický obsah sušiny a barvu výrobků po usmažení, nízký obsah akrylamidů po usmažení. Odrůda VAL RED v žádném z těchto požadavků za odrůdami z Německa, Holandska, Francie nezaostává a splňuje požadavky obchodníků, zpracovatelů a zejména spotřebitelů na odrůdy brambor varného typu B a pro speciální využití na barevné výrobky.

Možnosti širšího praktického uplatnění:
Odrůdy brambor varného typu B se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně moučnatou, jsou vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší. Odrůdy těchto varných typů lze označit za universální. Odrůda VAL RED má vařené hlízy středně pevné konzistence, středně vlhké, středně moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti malé až střední, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou.
Protože odrůda VAL RED je poloraná až polopozdní a je vhodná jak pro přímý konzum ve slupce, tak pro speciální využití na barevné výrobky, lze ji použít v průběhu celé bramborářské sezóny, tzn. od září sklizňového roku až do dubna až května následného skladovacího období (v závislosti na podmínkách skladování a smluvních podmínkách zpracovatele brambor).

Případná další hlediska podle specifiky exponátů:
Odrůda brambor VAL RED má hlízy dlouhé, středně velké až velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká až středně hluboká, slupka středně červená, dužnina červenostrakatá. Odrůda má nízký výnos hlíz, u této odrůdy je ale především ceněna barevná, červenostrakatá dužnina s vysokým obsahem antioxidantů.

Kritéria pro vyhodnocení exponátů z hlediska ochrany životního prostředí:
Z hlediska okopaninového charakteru plodiny mají brambory pozitivní vliv na půdu, zejména rozvoj edafonu, protože patří k plodinám pravidelně hnojeným statkovými hnojivy. Brambory lze charakterizovat jako předplodinu nenáročnou a zlepšující plodinu, která zároveň pozitivně ovlivňuje i některé významné složky životního prostředí a přispívá ke stabilitě agroekosystémů.

Termín výroby – praktického využití:
(měsíc, rok, množství – dle článku 3)
Březen – duben 2024 (sadba odrůdy VAL RED), množství 3,0 t
V roce 2023 je založen množitelský porost ve stupni Z-S, výměra 0,16 ha, množitel Valkom, s.r.o., rozmnožovací materiál předstupňů je množen v polykarbonátovém izolátu.

Back To Top