skip to Main Content

Exponáty

Název exponátu: Odrůda ozimé pšenice AF Zora

Název pěstitele: Agrotest fyto, s.r.o.

Adresa pěstitele: Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž

zlaty-klas-2022

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

V roce 2021 byla registrována odrůda ozimé pšenice AF Zora s černě zbarveným zrnem. Odrůda je výsledkem řešení projektů Ministerstva zemědělství – Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace RO1118 a výzkumného projektu QK1910343 „Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu“. Šlechtitelem a udržovatelem odrůdy je firma Agrotest fyto, s.r.o. Podle dostupných informací podobné odrůdy s černým zrnem existují v Indii, Jižní Koreji a Číně. Protože se nepodařilo najít žádné relevantní údaje o existenci registrované odrůdy s černým zrnem z Evropy, lze pokládat odrůdu AF Zora za první oficiálně registrovanou odrůdu na evropském území.

Ozimá pšenice AF Zora se oproti jiným odrůdám vyznačuje přítomností vysokého množství barevných látek ve svrchních vrstvách zrna (perikarpu a aleuronu). Cílem šlechtění bylo rozšířit kvalitativní charakteristiky zrna o novou vlastnost – schopnost syntetizovat anthokyany v zrnu a tím zvýšit obsah antioxidantů. Odrůda byla zkoušena v ÚKZÚZ v letech 2018 – 2020 pod označením KM 15-17 v režimu ekologického zemědělství.

AF Zora je určena k výrobě standardních a speciálních potravin se zvláštním nutričním přínosem. Byla vyšlechtěna z křížení (Skoprion × Bohemia) × (Indigo × Bohemia). Černá barva zrna je u ní docílena kombinací genu Ba2 pro modrý aleuron od odrůdy Skorpion a genů pro purpurový perikarp od odrůdy Indigo. V p

ůvodu je obsažena rovněž odrůda Bohemia, známá svými výbornými výnosovými a jakostními parametry.

Odrůda AF Zora byla oceněna v časopise „European Seed Magazine“ v květnovém čísle roku 2020 mezi 20 nejinovativnějšími odrůdami zemědělských plodin: • https://european-seed.com/magazine/volume-8-issue-2/
• https://european-seed.com/category/20-most/

Za velmi perspektivní lze pokládat pšenice s černým zrnem, které mají vyšší obsah antokyanů než pšenice s purpurovým a modrým zrnem. Vyšlechtění této odrůdy zřejmě předznamenává nástup intenzivního šlechtění odrůd pšenice s černým zrnem, jako výsledek kumulace genů pro různé barvy (purpurovou, modrou, žlutou). Cílem tohoto úsilí bude další zvyšování zdraví prospěšných látek.

Množená odrůdy zajišťuje firma Elita semenářská a.s. Brno, o odrůdu projevil zájem Mlýn Perner Svijany spol. s r.o.. Odrůda byla v roce 2022 pěstována na 21 ha v ekologickém režimu a množena na 6 ha.

Je středně raná s černým zrnem podmíněným vysokou koncentrací anthokyanů. Pekařská kvalita B. Objemová výtěžnost pečiva je vysoká, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost zrna středně vysoká až nízká, zrno velké. Je středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, dle provokačních testů méně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti růžovění klasu pšenice. Je odolná vůči vymrzání. Rostliny mají polorozkladitý habitus, listy jsou středně až silně ojíněné, klasy jsou středně dlouhé, silně ojíněné, vřetenovité s krátkou osinkou.

Název exponátu: Odrůda pohanky seté ROSE

Název pěstitele: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Adresa pěstitele: Hamerská 6981 756 54 Zubří

zlaty-klas-2022+

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Cv. Rose je nově vyšlechtěná karmínově kvetoucí odrůda pohanky seté (Fagopyrum esculentum). Odrůda vznikla křížením odrůd Rubra (Ruská Federace) a Victoria (Ukrajina) a následnými selekcemi na Výzkumné stanici travinářské v Zubří. Křížení probíhalo v technické izolaci (klece) za pomocí opýlení čmeláky. Selekce probíhaly rovněž v technické izolaci, později v prostorové izolaci. Selekčními znaky byla barva lodyh a květů, vyrovnanost zrání a hmotnost tisíce nažek. V roce 2018 byla odrůda zařazena do státních odrůdových zkoušek a v roce 2021 byla registrována a pzískala právní ochranu.

Odrůda Rose je charakterizována střední výškou lodyh (90-115 cm), srdčitými listy s výraznou žilnatinou především karmínově červenou baarvou květů. Barva lodyh je červená až purpurová. Doba kvetení je střední. Dobou zrání se řadí mezi středně rané odrůdy. Nažky jsou středně hnědé, hmotnost tisíce nažek je 24-25 g. Předností odrůdy je vyšší odolnost vůči chladu a nižší náchylnost k poškození mrazem. Odrůda Rose je odolná vůči chorobám pohanky a nevyžaduje použití přípravků na ochranu rostlin. Rovněž není náročná na výživu, uplatní se jako tzv. doběrná plodina.

V porovnání s nejpěstovanější odrůdou pohanky seté ev. Zita má ev. Rose vyšší obsah dusíkatých látek, ale nižší antioxidační aktivitu. Má nižší obsah rutinu, ale vyšší obsah quercetinu. Předností je i více než dvojnásobně vyšší obsah Apigeninu. Výnosově je na úrovni odrůdy Zita.
Odrůda pohanky seté ev. Rose je určena jak pro pěstování pro potravinářské účely, tak pro využití ve směsích pro opylovače, biopásech nebo v zahrádkách, kde se uplatní její estetická funkce.

V letošním roce je pěstována pro získání dostatečného množství osiva pro tržní použití. Od roku 2021 je rovněž zkoušena zahraničním partnerem pro uplatnění na francouzkém trhu.

Název exponátu: Ochrana stromu Motýle

Název pěstitele: Michal Bartoň

Adresa pěstitele: Rejta 1180, 374 01 Trhové Sviny

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Individuální mechanická ochrana stromu proti okusu a výtluku zvěří.

Důvodem vývoje tohoto výrobku byla absence kompletního a funkčního řešení ochrany stromů. Smyslem je usnadnit lidskou činnost v podobě ochrany stromů při výsadbách.

Jedná se o kompletní řešení ochrany stromu. Výrobek jako celek je složen z konstrukce, přesně ustřiženého pletiva a 2 háků na uchycení pletiva k zemi.

Hlavními přednostmi jsou: rychlost instalace, spolehlivost, účinnost, možnost opakovaného použití a životnost.

Vzhledem k použitým materiálům umožní uživateli, oproti stávajícím způsobům ochrany stromů, použít konstrukci opakovaně. Tato dlouhotrvající životnost a možnost opakovaného použití se významně promítá v návratnosti investice.

Název exponátu: Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru

Název pěstitele: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

Adresa pěstitele: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

zlaty-klas-2022

Charakteristika exponátu

Ekonomické kvality:

Při plochách pěstování brambor v ČR pohybujících se v posledních letech kolem 23–24 tis. ha (pěstitelé nad 1 ha), lze předpokládat, že při ušetření pouze jednoho fungicidního postřiku v ceně cca 1 000 Kč/ha (bez nákladů na aplikaci) v letech s nízkým infekčním tlakem choroby lze docílit úspory nejméně 20 mil. Kč. Naopak v ročnících se silným výskytem choroby lze přesnějším cílením fungicidní ochrany dosáhnout její větší účinnosti a efektivnosti. Další přínosy spočívají v omezení nadbytečných vstupů fungicidů do životního prostředí, ke kterému dochází při paušální fungicidní aplikaci.

Mapa je volně (bezplatně) přístupná na internetových stránkách vubhb.cz a dostupná z řady dalších internetových portálů jako https://www.cazv.cz/, https://agronavigator.cz/.

Biologické hodnoty:

Rostlinná produkce je oborem, který je v zásadní míře závislý na průběhu povětrnostních podmínek. Průběh povětrnosti ovlivňuje jak růst samotných plodin, tak i vývoj jejich chorob a škůdců. Plíseň bramboru je nejzávažnější chorobou bramboru, jejíž vývoj je významně ovlivněný povětrnostními podmínkami a tudíž signalizovatelný nejrůznějšími metodami. Integrovaná ochrana proti plísni bramboru zahrnuje tři základní pilíře, kterými jsou agrotechnická opatření, použití fungicidů a ukončení vegetace. Důležitým prvkem je právě prognóza výskytu choroby a signalizace, především prvního ošetření. K efektivní integrované ochraně vede důsledné uplatnění všech těchto aspektů. O účinnosti a efektivnosti fungicidní ochrany proti plísni bramboru ve velké míře rozhoduje aplikace prvního fungicidního postřiku. Porost by měl být ošetřen tak, aby vegetační plocha byla pokryta fungicidní clonou před infekcí porostu, přesněji před náletem spor z primárně infikovaných rostlin a ostatních zdrojů infekce. Pokud se postřik nepodaří provést včas a infekce proběhne, porost je již od začátku zatížen vlastními infekčními zdroji a následnou i velmi intenzivní fungicidní ochranou nelze tuto chybu napravit. Načasování prvního ošetření je proto základn
ím kritériem pro celkovou úspěšnost v ochraně proti této chorobě.

Popis novosti mapy:

Mapa vychází ze zcela nové metody prognózy plísně bramboru, která byla zkonstruována a poprvé použita pro potřeby signalizace v bramborách v rámci výzkumného úkolu NAZV QJ1210305 „Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacích patogenu a procesech rozkladu hlíz“.

Účelem specializované mapy je přehledné stanovení hodnoty indexu pro prognózu a signalizaci plísně bramboru na základě získání relevantních meteorologických údajů. Signalizace termínu prvního ošetření porostu dává při použití této metody v našich podmínkách podstatně lepší výsledky než jiné metody, zejména pak za atypických situací, neodpovídajících obvyklému vývoji povětrnosti u nás. V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jsou tyto situace stále častější a používané metody negativní prognózy signalizují termín prvního ošetření buď předčasně, anebo až po objevení příznaků plísně v porostu. Mapa zobrazuje první překročení kritické hodnoty prognózy metody Indexu a signalizuje potřebu prvního ošetření porostů brambor v dané lokalitě a následně znázorňuje vhodnost podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru v průběhu celé sezóny na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu, kdy přehledně znázorňuje vhodnost podmínek pro rozvoj a šíření plísně bramboru v závislosti na výši kritické hodnoty metody Indexu v průběhu vegetace, tak aby pěstitel mohl včas reagovat ve svém postřikovém programu na aktuální situaci (např. zařazení odpovídajícího fungicidu, přizpůsobení délky intervalu mezi jednotlivými postřiky).

Odolnost proti škodlivým činitelům:

Mapa je určena uživatelům pro využití při ochraně porostů brambor proti plísni bramboru, jako nejzávažnějšího škodlivého činitele. Odolnost proti škodlivým činitelům u výsledku Nmap nelze reálně vyhodnotit.

Srovnatelnost se světovou úrovní:

Mapy, které byly doposud používané u nás a ve světě, jsou konstruované na základě původních metod negativní prognózy (NegFry, NoBlight, atd.). V rámci řešení projektu jsme je testovali v našich podmínkách a na základě podrobné analýzy jsme zkonstruovali vlastní index plísně bramboru, který je základem hodnocené mapy. V rámci několikaletého testování dosahoval vyšší úspěšnosti než ostatní používané metody. K jeho konstrukci jsou použity denní údaje o minimální teplotě vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a srážkách. Tyto veličiny jsou poměrně snadno měřitelné automatickými meteorologickými stanicemi a lze je rovněž automaticky vyhodnocovat.

Možnosti širšího praktického uplatnění:

Mapa je uplatněna přímo v zemědělské praxi pěstiteli všech užitkových směrů pěstování brambor. Umožňuje jim získávat aktuální informace o vhodnosti podmínek pro rozvoj a šíření plísně bramboru a na základě toho a svých zkušeností mohou upravovat postřikové plány a stanovit termín první aplikace proti této chorobě. Na základě zájmu ze strany Českého bramborářského svazu, byla s ČBS uzavřena smlouva o uplatnění specializované mapy. Dále byla uzavřena smlouva o uplatnění s ÚKZÚZ, z důvodů budoucí implementace mapy do Rostlinolékařského portálu. Mapa je volně (bezplatně) přístupná na internetových stránkách vubhb.cz a dostupná z řady dalších internetových portálů jako https://www.cazv.cz/, https://agronavigator.cz/ pro všechny pěstitele brambor včetně malopěstitelů.

Specializovaná mapa má již své uživatele i na Slovensku. Vzhledem k vydání článku (LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. (2020): A new method of potato late blight forecasting in the Czech Republic. Journal of Plant Protection Research, ISSN 1427-4345, 60 (2), 134-140, https://doi.org/10.24425/jppr.2020.133306) je možné využití obdobných map s využitím dat lokálních meteorologických stanic i v rámci např. střední Evropy, tj. ve státech s podobnými povětrnostními podmínkami jako v ČR.

Vliv exponátu z hlediska ochrany životního prostředí:

– pozitivní vliv na stabilitu agroekosystémů a na čistotu vody

Přínosy hodnocené mapy na životní prostředí spočívají v omezení nadbytečných vstupů fungicidů do životního prostředí, ke kterému dochází při paušální fungicidní aplikaci. Vzhledem k tomu, že ochrana proti plísni bramboru, především v infekčních letech, významným způsobem zatěžuje životní prostředí a popřípadě i kvalitu vod a za fungicidy neexistuje adekvátní náhrada, je využití kvalitní prognózy a signalizace plísně bramboru prostřednictvím hodnocené mapy významným nástrojem pro omezení množství pesticidních látek aplikovaných na zemědělskou půdu. To je plně v souladu se „Zelenou dohodou“.

Název exponátu: Kolekce českých vyšlechtěných odrůd „archaických druhů pšenic“

Název pěstitele: Ing. Jiří Hermuth a tým Genové banky Praha

Adresa pěstitele: VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, 160 00 Praha 6, ČR

zlaty-klas-2022+

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Kolekce českých odrůd archaických typů pšenic špaldy, dvouzrnky a jednozrnky pro potravinářské využití, které byly vyšlechtěny v průběhu posledních dvou dekád ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., na pracovišti Genové banky, kdy jejich význam v současné době roste s perspektivou produkce v ekologickém, ale i v konvenčním systému hospodaření v souvislosti s plány EU v oblasti tzv. Zelené dohody. Tyto typy pšenic vykazují výbornou rezistenci k běžným houbovým chorobám, mají výborné kvalitativní parametry zrna. “ Archaické“ typy pšenic se rozšiřují i do konvenční produkce, kde mohou významně snížit zemědělský tlak na obhospodařovanou krajinu ať už z pohledu požadavků na průmyslová hnojiva, či aplikaci pesticidů. Hlavním benefitem uplatnění těchto typů pšenic je pro producenty a konzumenty jejich nutriční kvalita zrna, především ve vyšším obsahu bílkovin (20-30%), oproti moderním odrůdám pšenic a vyšším obsahem minerálů, především Fe a Zn. Poslední studie poukazují na nižší glykemickou zátěž při konzumaci produktů z těchto pšenic i výrazně nižší podíl celiakálně reaktivního lepku, který např. u diploidní jednozrnky je až padesátinásobně ménší v porovnání s pšenicí setou.

Níže uvedené odrůdy jsou licencované a firma PROBIO ze Starého Města množí a následně vyrábí ekologické potravinářské produkty z našich pšenic. Důležité jsou i množitelské plochy těchto pšenic. Uvádím přihlášené plochy z roku 2021 na základě údajů ÚKZÚZ Brno.

Množitelská kategorie osiv:
Pšenice ozimá špalda „RU BIOT A“ (SE -10 ha; C2 – 26 ha); Pšenice dvouzrnka jarní „RUDICO“ (SE -13 ha); Pšenice dvouzrnka jarní „TAPIRUZ“ (SE – 11 ha); Pšenice jednozrnka ozimá „RUMONA“ (SE – 6 ha)

Ozimá pšenice špalda RUBIOTA
Právní ochrana: Česká republika 2001
Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě: č. 679/2001- ÚKZÚZ
Držitel Šlechtitelského osvědčení: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Jarní pšenice dvouzrnka RUDICO
Právní ochrana: Česká republika 2006
Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě: č. 4/2006 – ÚKZÚZ
Držitel Šlechtitelského osvědčení: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Jarní pšenice dvouzrnka TAPIRUZ
Právní ochrana: Česká republika 2018
Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě: č. 36/2018 – ÚKZÚZ
Držitel Šlechtitelského osvědčení: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Ozimá pšenice jednozrnka RUMONA
Právní ochrana: Česká republika 2017
Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě: 2017 – ÚKZÚZ
Držitel Šlechtitelského osvědčení: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Charakteristika výše uvedených odrůd spolu s obrazovou dokumentací je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí přihlášky.

Název exponátu: Sléz přeslenitý ev. HOLINA

Název pěstitele: Zemědělský výzkum, spol. sr.o.

Adresa pěstitele: Zahradní­ 400/1, 66441 Troubsko

zlaty-klas-2022

Dokumentace

Dokumentace ke stažení ZDE.

Charakteristika exponátu

Odrůda slézu přeslenitého ev. Holina, vyšlechtěná pracovníky Výzkumného ústavu pícninářského, spol. sr. o. Troubsko a Zemědělského výzkumu spol. sr. o. Troubsko, je jednoletou pícninou a meliorační plodinou. Odrůda Holina získala právní ochranu, dle zákona č. 408/2000 Sb., v listopadu 2017, číslo šlechtitelského osvědčení 65/2017.

Charakteristika odrůdy
Sléz přeslenitý je zemědělsky využitelný druh, který se u nás historicky pěstoval jako součást zeleného pásu krmení. Odrůda Holina nahrazuje odrůdu Dolina, které nebyla právně chráněná. Při sklizni na semeno se jedná o plodinu teplejších oblastí pozitivně reagující na přísušky v období července a srpna. Výsevek slézu je 10-15 kg/ha v závislosti na využití. Sklizeň je jednofázová v lehkých půdách nebo dvoufázová na všech lokalitách. Výnos nažek je 300-900 kg/ha.

Uplatnění produkce
Současné hlavní využití slézu přeslenitého je jako jednoletá pícnina ve směsích a jako meliorační plodina pro antropogenně poškozené půdy. Sléz přeslenitý je uveden v seznamu meziplodin. Sléz je jednou z plodin, které se začínají používat ve směsných kulturách s řepkou ozimou pro snížení atraktivity porostu v podzimním období pro škůdce.

Realizace odrůdy
Osivo slézu přeslenitého, odrůdy Holina je v prodeji od roku 2018. V roce 2017 bylo zahájeno předstihové množení odrůdy. V 2018 byla produkce osiv 2672 kg, v 2019 5800 kg, v 2020 600 kg a v roce 2021 byla 1710 kg. Od začátku pěstování této odrůdy její výměra přesáhla kumulativně 15 hektarů množení a bylo vyprodukováno více než 10 tun osiva. Toto množství by při plném výsevku v monokultuře vystačilo na osetí 710 hektarů.

Většina osiv slézu je využita ve směsích, kde jsou výsevky jen 3-5 kg/ha.
v roce 2022 byla uzavřena exkluzivní licenční smlouva pro EU region s francouzskou společností Lidea a exkluzivní smlouva na odbyt osiv mimo ČR.

Osivo odrůdy Holina je dodáváno na trh prostřednictvím semenářských společností. Udržovatelem odrůdy je Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko.

Back To Top